جزئیات محصول

در این کتاب سعی بر این بوده که رئوس مطالب تعیین شده ازطرف ستاد انقلاب فرهنگی رعایت شود